پوشش دهی الکترولس نیکل به عوامل متعددی وابسته است. از جمله این موارد میتوان به شرایط حمام اشاره کرد.

  • الف. منبع نیکل
  • ب. عامل کاهنده
  • پ. عامل کمپلکس دهنده
  • ت. پایدار کننده
  • ث. دما و انرژِی
  • ج. تاثیر pH 

 

electroless.png